PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze jest krajowym programem skierowanym do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcieliby zmienić ogrzewanie węglowe na niskoemisyjne.
W ramach programu oferowane są bezzwrotne dotacje oraz nisko oprocentowane pożyczki na termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła.
Środki finansowe dystrybuowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska przy wsparciu poszczególnych gmin.

Aktualne informacje i szczegóły rozwiązania

 

 

 

 

 

Doradcy w gminach w powiecie wejherowskim

W niektórych gminach utworzone zostały punkty konsultacyjne, w których urzędnicy doradzają, pomagają poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki.

Wejherowo (g. miejska)
Antonina Łuczyńska-Niemczyk
tel. 58 677 71 06
e-mail czystepowietrze@um.wejherowo.pl

Wejherowo (g. wiejska)
tel. 58 677 97 01
e-mail czystepowietrze@ugwejherowo.pl

Informacje dla klientów, godziny otwarcia punktu konsultacyjnego DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Luzino
tel. 58 678 20 68
e-mail czystepowietrze@luzino.eu

Rumia
Alina Labudda
tel. 58 679 65 04
e-mail a.labudda@um.rumia.pl

Ewa Lenczowska
tel. 58 679 65 04
e-mail e.lenczowska@um.rumia.pl

Reda
tel. 58 738 60 90
e-mail czyste.powietrze@reda.pl

Informacje dla klientów, godziny otwarcia punktu konsultacyjnego DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Łęczyce
Joanna Klein-Sot
tel. 58 674 46 33
e-mail joanna.klein-sot@leczyce.pl

Wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskodawcy, w związku z tym Program został podzielony na trzy części (szczegóły poniżej).

W ramach programu osoby z rocznym dochodem do 100 000 zł są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. Mogą otrzymać dotację do 25 000 zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 564 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

Trzecia część programu z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł przy miesięcznym dochodzie na osobę nie większym niż 900 (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 260 zł na (gospodarstwa jednoosobowe) oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

źródło: czystepowietrze.gov.pl

Wniosek o dofinansowanie dla inwestycji z terenu województwa pomorskiego można złożyć poprzez Portal Beneficjenta.

Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu na terenie woj. pomorskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacje i pomoc w sprawie Programu:

 • e-mail czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
 • infolinia
  58 743 18 20 lub 58 743 18 21 (czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00-15:00)
 • ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”
  22 340 40 80 (czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
 • infolinia dla pracowników gmin
  22 340 40 90
źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kalkulator dotacji 

Pomaga wyliczyć dotację na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania
http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne programu Czyste Powietrze

Aktualizowana lista dostępna jest na www.lista-zum.ios.edu.pl

PROGRAM – CZĘŚĆ 1
DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Forma dofinansowania

Beneficjenci

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

PROGRAM – CZĘŚĆ 2 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Forma dofinansowania

Beneficjenci

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty*:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

*Konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach wydane przez gminę. Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo poprzez e-PUAP. Należy go złożyć w gminie zgodnej z adresem zamieszkania.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł

PROGRAM – CZĘŚĆ 3 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Forma dofinansowania

Dotacja (bez ścieżki bankowej)

Beneficjenci

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 30 000 zł

Źródło
czystepowietrze.gov.pl wfos.gdansk.pl